Sapare | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile  çalışanı bulunan işyerlerine iş güvenliği uzmanı çalıştırma ya da bu hizmeti dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir;

İşveren, iş yerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. Gerekli nitelikleri bulunması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. İşveren, iş yerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.”

 

Çalıştırma yükümlülüklerinin başlama tarihleri işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıflarına göre farklı şekilde düzenlenmiştir. 
Buna  göre; 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için durum şu şekildedir; 01.01.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü başlamıştır. Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ise 01.07.2017 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlüğü başlayacak olmasına rağmen 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu ile birlikte bu yükümlülük 1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir. Bu değişikliğe göre tüm devlet daireleri ve kamu kurumları da iş sağlığı ve güvenliği anlamında yükümlülük altına girecektir. 

Yükümlülüğü bulunan işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının görevleri, iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte aşağıda ki şekilde belirtilmiştir.

1) Rehberlik ve danışmanlık;

a) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

2) Risk değerlendirmesi;

a) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

3) Çalışma ortamı gözetimi;

a) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

b) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

             b) Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

5) İlgili birimlerle işbirliği;

a) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

b) İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.

 

İş güvenliği uzmanlarının, bu görevleri yerine getirmek için hizmet verecekleri süreler;

 

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

 

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.


 

İş Güvenliği Uzmanı bulundurmamanın 6331 sayılı İSG kanununa göre 2018 yılında uygulanacak olan idari para cezaları,

10’dan az çalışanı olan, Az Tehlikeli işyerleri için 7738 TL

                                          Tehlikeli işyerleri için 9672 TL

                                          Çok Tehlikeli işyerleri için  11607 TL

10-49 çalışanı olan, Az Tehlikeli işyerleri için 7738 TL

                                     Tehlikeli işyerleri için 11607 TL

                                     Çok Tehlikeli işyerleri için 15476 TL

50 ve üzeri çalışanı olan, Az Tehlikeli işyerleri için 11607 TL

                                            Tehlikeli işyerleri için 15476 TL

                                            Çok Tehlikeli işyerleri için 23214 TL   olarak belirlenmiştir.