Sapare | İŞ YERİ HEKİMİ/DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ

İŞ YERİ HEKİMİ/DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ

 Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ya göre; çalışan sağlığı ve güvenliğini, ‘’çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunluğu’’ olarak tanımlanmaktadır.

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince; İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasında bu yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür hükmü bulunmaktadır.

Bizler SAPARE OSGB olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere ‘’İşyeri Hekimi görevlendirilmesi’’ ile gerektiğinde ‘’Diğer Sağlık Personelinin görevlendirilmesi’’ hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz.

 Bu kapsamda yönetmelikte, tehlike sınıfına göre zorunlu kılınan saatler çerçevesinde;İşyeri Hekimi                 Diğer Sağlık Personeli

-Az Tehlikeli Sınıf   (Kişi Başı)              5 Dakika                       Zorunlu Değil

-Tehlikeli Sınıf         (Kişi Başı)            10 Dakika                       Zorunlu Değil

-Çok Tehlikeli Sınıf (Kişi Başı)            15 Dakika                       10-49 Per.             : 10 dk

                                                                                                 50-249 Per.           : 15 dk

                                                                                                 250 ve Üzeri Per.)  : 20 dkYetkili birimler tarafından İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Sertifikası almaya hak kazanmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sertifikası onaylanmış personelimiz tarafından;

·         İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

·         Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

·         Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

·         İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskler değerlendirilerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

·         İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

·         İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

·         Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları,duş ve tuvalatlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

·         İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirilmesi çalışmalarına katılmak

·         İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

·         Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

·         İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

·         İşyeri Hekimi yıllık çalışma planının hazırlanması

 

Hizmetleri verilmektedir.